Atpūtas komplekss “Puduri”

Daugavas krastā, skaistā meža ielokā

Gaidām visus interesentus, Jūs gūsiet patiesu gandarījumu par Jūsu izvēli!

Viesu nams “PUDURI” ir daudzfunkcionāls atpūtas komplekss. Mēs atrodamies ļoti skaistā vietā, Daugavas krastā, netālu no Ķeguma, ~ 50 kilometrus no Rīgas. “Puduros” Jūs varēsiet pilnvērtīgi atpūsties un ar prieku atcerēties šeit pavadīto laiku. Jums ir iespēja noīrēt komfortablas 1 – 2 stāvu mājiņas, kurās ir 2 – 3 guļamistabas, kamīna telpa, kā arī duša un WC.

Mēs Jums piedāvājam izmantot laivas, uzspēlēt volejbolu vai basketbolu, izmantot labiekārtotas nojumes Daugavas krastā. Teritorija ar ēkām, brīvdabas estrādi, vasaras bāru, komunikācijām var lieliski kalpot lielu kolektīvu pasākumu sporta spēļu rīkošanai – līdz 5000 cilvēkiem.

Mazākām grupām līdz 35 cilvēkiem ir iespēja izmantot banketa zāli ar pirti jubileju svinēšanai un citu pasākumu rīkošanai. Mēs piedāvājam īstu krievu pirti, pēršanos ar slotiņām un veldzēšanos baseinā – organisma atveseļošanu īsā brīdī. Ir pieejama Rijas ēka – kāzu, semināru un citu lielu pasākumu rīkošanai – līdz 120 cilvēkiem.

 

 

Atpūtas kompleksa “Puduri” privātuma politika

1.Personas datu apstrādes pārzinis ir SIA “VĒJKRASTI”, reģistrācijas Nr. 40003686595, juridiskā adrese: “Puduri”, Tomes pag., Ķeguma nov., LV-5020.

2.SIA “Vējkrasti” apstrādā personas datus šādiem nolūkiem:

 • Pakalpojumu sniegšanai:

-klienta identificēšanai;

– līguma sagatavošanai un noslēgšanai;
– pakalpojumu darbības nodrošināšanai / uzturēšanai;
– pakalpojumu uzlabošanai un jaunu pakalpojumu attīstībai;
– pakalpojumu reklamēšanai;
– klientu apkalpošanai;
– iebildumu/pretenziju izskatīšanai un apstrādei;
– norēķinu administrēšanai;
– parādu atgūšanai un piedziņai.

 • Personāla uzskaites vajadzībām, algu aprēķināšanas un izmaksas vajadzībām; personāla atlase, u.c. likumā noteikto pienākumu veikšanai attiecībā uz darbinieku nodarbināšanu.
 • Informācijas sniegšanai valsts pārvaldes iestādēm normatīvajos aktos noteiktajos gadījumos un apjomā.
 • Citos specifiskos nolūkos, par kuriem Klients tiek informēts brīdī, kad viņš sniedz attiecīgus datus SIA “Vējkrasti”.

3.SIA “Vējkrasti” apstrādā Klienta personas datus, balstoties uz šādiem tiesiskajiem pamatiem:

 • līguma noslēgšanai un izpildei – lai noslēgtu līgumu pēc Klienta pieteikuma un nodrošinātu tā izpildi;
 • normatīvo aktu izpildei – lai izpildītu SIA “Vējkrasti” saistošos ārējos normatīvajos aktos noteiktu pienākumu;
 • saskaņā ar Klienta – datu subjekta piekrišanu;
 • likumīgās (leģitīmās) interesēs – lai realizētu no SIA “Vējkrasti” un Klienta starpā pastāvošajām saistībām vai noslēgtā līguma, vai likuma izrietošas SIA “Vējkrasti” leģitīmās (likumīgās) intereses.

SIA “Vējkrasti” likumīgās (leģitīmās) intereses ir:

 • veikt komercdarbību;
 • pārbaudīt Klienta identitāti pirms līguma noslēgšanas;
 • nodrošināt līguma saistību izpildi;
 • novērst nepamatotus finansiālus riskus savai komercdarbībai;
 • saglabāt Klientu pieteikumus un iesniegumus par pakalpojumu sniegšanu, citus pieteikumus un iesniegumus, piezīmes par tiem, t.sk., kas veikti mutiski, zvanot, epastā, u.c.;
 • izstrādāt un attīstīt pakalpojumus;
 • reklamēt savus pakalpojumus;
 • novērst krāpniecību;
 • nodrošināt korporatīvo pārvaldību, finanšu un biznesa uzskaiti un analītiku;
 • nodrošināt un uzlabot pakalpojumu kvalitāti;
 • administrēt maksājumus;
 • administrēt neveiktus maksājumus;
 • vērsties valsts pārvaldes un operatīvās darbības iestādēs un tiesā savu tiesisko interešu aizsardzībai;
 • informēt sabiedrību par savu darbību.

 

4. Personas datu saņēmēji vai saņēmēju kategorijas

4.1. SIA “Vējkrasti” neizpauž trešajām personām Klienta personas datus vai jebkādu pakalpojumu sniegšanas un līguma darbības laikā iegūtu informāciju, izņemot:

 • ja attiecīgajai trešajai personai dati jānodod noslēgtā līguma ietvaros, lai veiktu kādu līguma izpildei nepieciešamu vai ar likumu deleģētu funkciju (piemēram, bankai norēķinu ietvaros);
 • saskaņā ar Klienta skaidru un nepārprotamu piekrišanu;
 • ārējos normatīvajos aktos paredzētajām personām pēc viņu pamatota pieprasījuma, normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā un apjomā;
 • ārējos normatīvajos aktos noteiktos gadījumos, kā arī SIA “Vējkrasti” likumīgo interešu aizsardzībai, piemēram, vēršoties tiesā vai citās valsts institūcijās pret personu, kura ir aizskārusi SIA “Vējkrasti” likumīgās intereses.

 

4.2. Ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildes kvalitatīvai un operatīvai nodrošināšanai SIA “Vējkrasti” var pilnvarot savus sadarbības partnerus veikt atsevišķas piegādes vai pakalpojumu sniegšanas darbības, kā piemēram, ēdināšanas pakalpojumu sniegšanu, rēķinu sagatavošanu un izsūtīšanu un tamlīdzīgi. Ja izpildot šos uzdevumus, SIA “Vējkrasti” sadarbības partneri apstrādā SIA “Vējkrasti” rīcībā esošos Klienta personas datus, attiecīgie sadarbības partneri ir uzskatāmi par datu apstrādes apstrādātājiem un SIA “Vējkrasti” ir tiesības nodot SIA “Vējkrasti” sadarbības partneriem šo darbību veikšanai vajadzīgos Klienta personas datus tādā apmērā, kā tas nepieciešams šo darbību veikšanai.

4.3. SIA “Vējkrasti” sadarbības partneri (personas datu apstrādātāja statusā) nodrošinās personas datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar likumdošanas prasībām un tiesību aktiem, un neizmantos personas datus citos nolūkos, kā tikai ar Klientu noslēgtā līguma saistību izpildei SIA “Vējkrasti” uzdevumā.

5.SIA “Vējkrasti” nesūta personu datus uz trešajām valstīm vai starptautiskajām organizācijām.

6.SIA “Vējkrasti” glabā personas datus, kamēr pastāv vismaz viens no šiem kritērijiem:

 • tik ilgi, kamēr ir spēkā ar Klientu noslēgtais līgums;
 • kamēr ārējos normatīvajos aktos noteiktajā kārtībā SIA “Vējkrasti” vai Klients var realizēt savas leģitīmās intereses (piemēram, iesniegt iebildumus vai celt/ vest prasību tiesā);
 • kamēr kādai no pusēm pastāv juridisks pienākums datus glabāt;
 • kamēr ir spēkā Klienta piekrišana attiecīgai personas datu apstrādei, ja nepastāv cits datu apstrādes likumīgs pamats.

Kad iepriekš minētie apstākļi izbeidzas, Klienta personas dati tiek dzēsti.

7.Klientam normatīvajos aktos paredzētajā kārtībā ir tiesības pieprasīt piekļuvi saviem personas datiem, pieprasīt to labošanu, dzēšanu, apstrādes ierobežošanu vai tiesības iebilst pret apstrādi. Šīs tiesības īstenojamas, ciktāl datu apstrāde neizriet no SIA “Vējkrasti” pienākumiem, kas tam ir uzlikti ar spēkā esošajiem normatīvajiem aktiem.

8.Klients var iesniegt pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu rakstveida formā klātienē SIA “Vējkrasti” juridiskajā adresē, uzrādot personu apliecinošu dokumentu.

Saņemot Klienta pieprasījumu par savu tiesību īstenošanu, SIA “Vējkrasti” pārliecinās par Klienta identitāti, izvērtē pieprasījumu un izpilda to saskaņā ar normatīvajiem aktiem.

SIA “Vējkrasti” atbildi Klientam nosūta pa pastu uz viņa norādīto kontaktadresi ierakstītā vēstulē, pēc iespējas ņemot vērā Klienta norādīto atbildes saņemšanas veidu.

9.Klientam ir tiesības jebkurā brīdī atsaukt datu apstrādei doto piekrišanu, nosūtot attiecīgu paziņojumu uz kegumapuduri@kegumapuduri.lv vai klātienē atpūtas kompleksā. Tādā gadījumā turpmāka datu apstrāde, kas balstīta uz iepriekš doto piekrišanu konkrētajam nolūkam turpmāk netiks veikta.

Piekrišanas atsaukums neietekmē datu apstrādes, kuras veiktas tajā laikā, kad Klienta piekrišana bija spēkā.

Atsaucot piekrišanu, nevar tikt pārtraukta datu apstrāde, kuru veic, pamatojoties uz citiem tiesiskajiem pamatiem.

10.SIA “Vējkrasti” nodrošina datu apstrādes un aizsardzības prasību izpildi saskaņā ar normatīvajiem aktiem un Klienta iebildumu gadījumā veic lietderīgās darbības, lai iebildumu atrisinātu. Tomēr, ja tas neizdodas, Klientam ir tiesības vērsties uzraudzības iestādē – Datu valsts inspekcijā.

11.SIA “Vējkrasti” neveic profilēšanu un automatizētu lēmumu pieņemšanu.

SIA “Vējkrasti” kontaktinformācija par ar personas datu apstrādi saistītiem jautājumiem ir:

– elektroniskā pasta adrese: kegumapuduri@kegumapuduri.lv vai

– pasta adrese: “Puduri”, Tomes pag., Ķeguma nov., LV-5020.

Šis dokuments ir spēkā no 24.05.2018.

SIA “Vējkrasti” ir tiesības jebkurā brīdī izdarīt izmaiņas, kuras tiek publicētas interneta vietnē www.kegumapuduri.lv

Nosūti pieprasījumu!

Vārds
E-pasts
Tālrunis
Ziņojums